Privacyverklaring Erna Leussink

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Erna Leussink geleverde producten en diensten.

Erna Leussink, gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Erna Leussink verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Erna Leussink van je nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Erna Leussink in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Verwerkt Erna Leussink ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Erna Leussink verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben

Als je eenmaal een overeenkomst heeft met Erna Leussink, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Voor het maken van facturen als je een dienst aankoopt.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij kunnen jouw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Erna Leussink gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Studiogoedzo zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Erna Leussink zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wel zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van financiële gegevens.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Erna Leussink verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveaeu van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies

Erna Leussink gebruikt technische en functionele cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Google Analytics.

Erna Leussink brengt met Google Analytics in kaart hoe haar bezoekers de website gebruiken, zodat zij het gebruik van de website kan optimaliseren. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt niet gebruikt zodat je niet persoonlijk te herleiden bent. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Erna Leussink gebruikt geen advertentiecookies.

Uitschakelen en verwijderen

Cookies uitschakelen of verwijderen kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt je een gespecificeerd verzoek naar ernaleussink@gmail.com.

Beveiliging

Erna Leussink hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. Erna Leussink heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. In het geval Erna Leussink gebruik maakt van de diensten van derden, zal Erna Leussink in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Jouw privacy rechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van jouw persoonsgegevens doet, zal Erna Leussink je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt je indienen via ernaleussink@gmail.com.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt je contact met ons opnemen, via ernaleussink@gmail.com.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 31 maart 2020